V zmysle aktuálneho Zákona o odpadoch spolupracuje spoločnosť TOMLUX, s.r.o. so záujmovým združením EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky. V rámci tejto činnosti funguje TOMLUX ako zberné miesto všetkým konečným užívateľom pre spätný odber elektrozariadení v kategórii č. 3,4,5 svetelné zdroje a svietidlá – odovzdávanie použitých osvetľovacích zariadení v neobmedzenom množstve.

Predmetom spätného odberu sú svietidlá a nasledovné svetelné zdroje:

Svetelné zdroje určené na separovaný zber

Svetelné zdroje, ktoré nie sú určené na separovaný zber sú nasledovné:

Svetelné zdroje ktoré nie sú určené na separovaný zber

Od februára 2012 si spoločnosť plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvného členstva v tomto kolektívnom systéme.