Spoločnosť TOMLUX, s.r.o. Vám ponúka nasledovné služby:

 • realizácia elektroinštalačných prác,
 • bleskozvody, elektrické rozvádzače,
 • revízie elektrických zariadení,
 • veľkoobchod a maloobchod s elektroinštalačným materiálom,
 • projekty, návrhy a výpočty osvetlenia,
 • realizácia navrhnutého osvetlenia,
 • montáž a údržba verejného osvetlenia, verejného rozhlasu, vianočnej výzdoby,
 • práce pod napätím na elektrických inštaláciách NN,
 • práca vo výškach do 11m v interiéri pomocou vysokozdvižnej plošiny (v skladových priestoroch, halách a pod.),
 • práca vo výškach do 20m v exteriéri pomocou vysokozdvižných plošín s kvalifikovanou obsluhou (o. i. aj úprava zelene, čistenie budov, montážne práce rôzneho druhu a pod.);
 • zabezpečenie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení,
 • prenájom pracovného náradia a vysokozdvižných plošín.

Pre obecné úrady ponúkame rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia od návrhu až po prefinancovanie samotnej realizácie:

 • analýzu súčasného stavu sústavy verejného osvetlenia,
 • zhodnotenie technického stavu svietidiel, rozvádzačov, káblových rozvodov,
 • vyhodnotenie priorít v uvažovanej rekonštrukcii, špecifikácia vhodných technických zariadení – svietidlá, rozvádzače, stožiare, káblové rozvody,
 • nákresy svetelnej sústavy pôvodného stavu a navrhovaného stavu po modernizácii,
 • zmapovanie sústavy GPS lokátorom kvôli prehľadnosti a následnej jednoduchej kontrole osvetľovacej sústavy,
 • svetelno-technický výpočet osvetlenia z dôvodu stanovenia dostatočného svetelného výkonu pri dodržaní noriem pre osvetľovanie cestných komunikácii,
 • predbežné finančné náklady na uvažovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia,
 • meranie osvetlenia,
 • prefinancovanie investície do rekonštrukcie verejného osvetlenia formou prenesenej správy, formou leasingu a podobne.

Montáž v obci Cífer