Firma TOMLUX začala svoju činnosť v januári 1997 pod menom zakladateľa Jozefa Tomšíka. V roku 2001 bola firma zapísaná do obchodného registra ako právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným a takto funguje do dnes. (Výpis z obchodného registra, Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov)

Predmetom obchodovania spoločnosti je od začiatku jej existencie široký sortiment produktov z oblasti osvetľovacej techniky, elektroinštalačného materiálu a ozvučovacej techniky.

Hlavnou činnosťou je:

 • realizácia elektroinštalačných prác (Oprávnenie)
 • bleskozvody, elektrické rozvádzače,
 • práce pod napätím na elektrických inštaláciách NN,
 • montáž a údržba verejného osvetlenia,
 • práca vo výškach do 20 metrov v exteriéri a interiéri (do 11m) pomocou vysokozdvižnej plošiny s kvalifikovanou obsluhou (o. i. aj úprava zelene, čistenie budov, montážne práce vo výškach v skladových priestoroch, halách a pod.),
 • vypracovanie analýz stavu verejného osvetlenia pre potreby získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ,
 • vypracovanie pasportov stavu starej alebo novej sústavy verejného osvetlenia,
 • meranie osvetlenia pomocou luxmetra,
 • zabezpečenie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení,
 • prenájom pracovného náradia,
 • prenájom vysokozdvižných plošín a pod.

Spoločnosť TOMLUX, s.r.o. pôsobí na celom území republiky a to s cieľom kvalitatívneho uspokojenia potrieb svojich zákazníkov. Hlavnými odberateľmi spoločnosti sú obecné a mestské úrady, technické služby, elektromontážne a stavebné spoločnosti. Počas svojej pôsobnosti si TOMLUX, s.r.o. vybudovala silné vzťahy s dodávateľmi, ktorí jej na znak lojality poskytujú výhodné obchodné podmienky. Vďaka tejto skutočnosti má spoločnosť významné postavenie na trhu v oblasti osvetlenia a elektroinštalačných prác.

V máji 2012 spoločnosť TOMLUX, s.r.o. Nové Zámky zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 (dnes aktuálne ISO 9001:2015) a bola držiteľom certifikátu do 12.05.2021. Spoločnosť už síce certifikát nevlastní, ale naďalej je jej činnosť riadená v zmysle predmetnej normy.

Medzi naše certifikované činnosti patrí:

 • Montáž, servis a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu.
 • Elektroinštalačné práce a revízie elektrických zariadení.
 • Predaj elektroinštalačného a hromozvodového materiálu, svietidiel, svetelných zdrojov a príslušenstva osvetľovacej techniky, verejného rozhlasu a vianočných dekorov.

Naša vízia
„Dlhodobý podnikateľský úspech závisí od faktorov ako je zodpovednosť, čestnosť, spoľahlivosť a korektný prístup.“

Tejto vízii prispôsobujeme všetky aspekty nášho podnikania…

Politika spoločnosti TOMLUX, s.r.o.

 1. Vyhľadávať a plne uspokojovať požiadavky existujúcich a nových zákazníkov. Byť trvale konkurencieschopným, kreatívnym a cenovo vždy zaujímavým dodávateľom, schopným ponúknuť hodnotné riešenia prioritne v oblasti osvetlenia a elektroinštalácii.
 1. Využívať kvalitné a certifikované materiály. Plánovať svoje kapacity tak aby nedochádzalo k časovým oneskoreniam v dodávkach.
 1. Budovať a rozvíjať kvalitu vnútropodnikových procesov a to pomocou lojálnych, profesionálnych a motivovaných zamestnancov. U zamestnancov podporovať etické princípy správania. Vytvárať bezpečné a príjemné pracovné prostredie.
 1. Udržať spoločnosť čistú od cudzieho kapitálu, trvale znižovať nákladovosť, zabezpečiť plnenie stanovených finančných a investičných cieľov a ochranu obchodného mena.
 1. Pri všetkých činnostiach sa správať zodpovedne k životnému prostrediu a minimalizovať negatívne vplyvy.
 1. Dodržiavať relevantné požiadavky zainteresovaných strán a trvalo zlepšovať náš manažérsky systém.