Pasportom verejného osvetlenia sa rozumie evidencia tejto súčasti obecného majetku za účelom zistenia skutočného (hlavne technického a kvantitatívneho) stavu. Pasport je základným dokumentom pre správu, optimalizáciu a rozvoj sústavy verejného osvetlenia. Bez riadnej pasportizácie nie je možné kvalifikovane projektovať modernizáciu a optimalizáciu verejného osvetlenia. Samozrejmosťou je, že pasport a z neho vychádzajúci energetický audit sú neoddeliteľnou súčasťou žiadostí o dotácie na verejné osvetlenie. Súčasťou pasportu verejného osvetlenia môže byť aj pasport svetelných signalizačných zariadení, iluminačné a architektonické osvetlenie.

Stručný obsah pasportizácie verejného osvetlenia:

 • analýza súčasného stavu sústavy verejného osvetlenia,
 • fyzická obhliadka všetkých zariadení,
 • zhodnotenie technického stavu svietidiel, rozvádzačov, káblových rozvodov,
 • zistenie napájacích okruhov rozvádzačov (podklad pre optimalizáciu),
 • vyhodnotenie priorít v uvažovanej rekonštrukcii, špecifikácia vhodných technických zariadení – svietidlá, rozvádzače, stožiare, káblové rozvody,
 • nákresy svetelnej sústavy pôvodného stavu a navrhovaného stavu po modernizácii,
 • zmapovanie sústavy GPS lokátorom (zameranie každého telesa verejného osvetlenia) kvôli prehľadnosti a následnej jednoduchej kontrole osvetľovacej sústavy,
 • svetelno-technický výpočet osvetlenia z dôvodu stanovenia dostatočného svetelného výkonu pri dodržaní noriem pre osvetľovanie cestných komunikácii,
 • porovnanie inštalovaného výkonu so skutočnou spotrebou podľa histórie fakturácie,
 • predbežné finančné náklady na uvažovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia,
 • meranie osvetlenia,
 • prefinancovanie investície do rekonštrukcie verejného osvetlenia formou prenesenej správy, formou leasingu a podobne.

Pasport verejného osvetlenia, slúži nielen na inventarizáciu majetku, ale dokáže vám zodpovedať veľké množstvo otázok, týkajúcich sa celého systému osvetlenia a možných úspor. Dozviete sa z neho napríklad, ktoré miesta verejného osvetlenia nie sú energeticky úsporné, v akom technickom stave sa nachádzajú stožiare aj samotné svietidlá, či je stožiar majetkom obce, energetických závodov alebo iných subjektov, v akých častiach obce by bolo potrebné zvýšiť intenzitu osvetlenia a podobne.