VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti TOMLUX, s.r.o.

platné od 1.05.2022

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ ) upravujú práva a povinnosti spoločnosti TOMLUX, s.r.o. (ďalej len „TOMLUX“ alebo „predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach tovaru zo sortimentu spoločnosti TOMLUX kupujúcemu alebo pri poskytovaní služieb kupujúcemu a to na základe jeho objednávky, ďalej podmienky záručného a pozáručného servisu na tovar, reklamačný poriadok a tiež obchodné podmienky pre e-shop na www.tomlux.sk  .

 1. Všeobecné ustanovenia

 

Všetky ponuky, dodávky a služby spoločnosti TOMLUX podliehajú týmto VOP. VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti TOMLUX, t.j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré jej pošlú objednávku. Akceptáciou ponuky kupujúcim platia VOP zo strany kupujúceho za prijaté bez výhrad. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou TOMLUX a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a ďalšími súvisiacimi predpismi. VOP sú súčasťou potvrdení objednávok, obchodných zmlúv a faktúr spoločnosti TOMLUX aj v prípade, že nie sú k nim priložené.

 1. Cenové ponuky

 

Cenové ponuky nenahrádzajú zmluvu a sú zo strany spoločnosti TOMLUX nezáväzné. To isté platí v prípade ich zmien a doplnkov. Cenové ponuky spoločnosti TOMLUX sú platné po dobu 30 dní odo dňa ich vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 1. Záväzok predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom aktuálnej ponuky spoločnosti TOMLUX resp. poskytnúť služby, zrealizovať práce, ktoré spoločnosť TOMLUX realizuje v zmysle svojho predmetu podnikania.

Dodávka tovaru alebo poskytnutie služby sú realizované na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť spoločnosti TOMLUX zaslaná poštou na adresu spoločnosti TOMLUX, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti TOMLUX, poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti TOMLUX, prezentovaná osobne v prevádzkových priestoroch spoločnosti TOMLUX alebo zadaná cez e-shop.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Identifikačné údaje kupujúceho (názov podľa Obchodného registra, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platcu DPH), adresa kam má byť dodávka vykonaná (pokiaľ je rozdielna od adresy sídla objednávateľa), bankové spojenie)
 • kód, názov alebo popis objednávaného tovaru, resp. služby,
 • množstvo objednávaného tovaru alebo rozsah objednaných služieb,
 • dátum odoslania objednávky,
 • požadovaný termín dodania tovaru alebo poskytnutia služby,
 • cena,
 • požadované alebo vopred dohodnuté a odsúhlasené platobné podmienky,
 • požadovaný alebo vopred dohodnutý spôsob dopravy.

Predávajúci objednávku potvrdí, pridelí jej interné číslo prijatej objednávky alebo na základe objednávky vypracuje Kúpnu zmluvu. Potvrdenie objednávky môže byť prevedené osobne, telefonicky, faxom, písomne alebo elektronicky (e-mail). Od potvrdenia objednávky môže byť po dohode obidvoch strán upustené.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim nastáva okamihom, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. V prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, bude mať táto náležitosti odpovedajúce príslušným ustanoveniam Obchodného zákonníka.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť služby špecifikované v objednávke resp. v kúpnej zmluve a to v originálnom balení a so sprievodnou dokumentáciou.

Kupujúci prehlasuje, že o záväzne objednaný tovar alebo služby má záujem a má zaistené finančné prostriedky na ich úhradu.

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

Ceny dodávaného tovaru a poskytovaných služieb sú určené platným cenníkom predávajúceho. Predávajúci môže poskytnúť zľavu, ktorej výška závisí od druhu a objemu dodávky. Cena je uvedená v cenníku bez DPH a fakturuje sa podľa platných zákonov. Ceny uvedené v e-shope sú uvádzané vrátane DPH a vrátane recyklačných poplatkov.

Náklady na prepravu a poistenie prepravy nie sú uvedené v cenníkovej cene a predávajúci ich môže účtovať zvlášť vo výške skutočných nákladov alebo vo výške vopred dohodnutej s kupujúcim.

Pri nákupoch cez e-shop je dodanie tovaru podmienené úhradou tovaru na dobierku pri doručovaní tovaru, resp. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

Pri nákupoch mimo e-shopu je prvý nákup kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu výlučne v hotovosti. Pri ďalších nákupoch kupujúci uhradí kúpnu cenu za dodaný tovar alebo poskytnuté služby bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti TOMLUX uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena uvedená na daňovom doklade považuje za uhradenú okamihom pripísania celej sumy v prospech účtu spoločnosti TOMLUX. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad z registračnej pokladne vystavený kupujúcemu spoločnosťou TOMLUX.

Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť TOMLUX na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť TOMLUX kupujúcemu vystaví. Spravidla sú faktúry vystavené spoločnosťou TOMLUX splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia, pokiaľ v nich nie je uvedené alebo písomne dohodnuté inak.

Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti TOMLUX podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou TOMLUX písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy jemu poskytnuté spoločnosťou TOMLUX a spoločnosť TOMLUX je oprávnená požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania úhrady.

Spoločnosť TOMLUX si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti TOMLUX neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť TOMLUX právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti TOMLUX uhradí, pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie spoločnosti TOMLUX s plnením záväzku.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci zaistí dodávku v termíne špecifikovanom v objednávke alebo v potvrdení objednávky resp. v kúpnej zmluve, ak nie je dohodnuté inak. Čiastočné plnenie je možné po dohode (i ústnej) predávajúceho a kupujúceho. Termínom plnenia sa rozumie termín dodania na miesto určené v objednávke alebo v potvrdení objednávky, resp. kúpnej zmluvy v prípade, že dopravu zabezpečuje predávajúci vlastnými dopravnými prostriedkami. Predávajúci môže zmeniť termín dodania tovaru na základe vážnych dôvodov, ktoré nastanú počas doby plnenia dodávky a nedovolia tak splniť potvrdený termín dodávky. Zmenu termínu dodania tovaru musí predávajúci oznámiť kupujúcemu.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak (napr. v zmysle cenovej ponuky alebo pri väčších množstevných dodávkach), všeobecne platí, že predávajúci si pri zabezpečení dopravy tovaru kupujúcemu (rozvoz, pošta, kuriér) vo faktúre uplatňuje manipulačný poplatok:  5,- € bez DPH / 6,- € s DPH.

Kupujúci je povinný včas upozorniť predávajúceho na skutočnosti, ktoré by mohli viesť k problémom v riadnom plnení predávajúceho. Pokiaľ kupujúci neodoberie tovar podľa potvrdenia objednávky resp. podpísanej kúpnej zmluvy, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu skutočné náklady vynaložené predávajúcim na stornovanie zmluvného vzťahu.

Nebezpečenstvo za škody na tovare do odovzdania tovaru odberateľovi nesie predávajúci. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo za škody na tovare. Za doklad nutný k prevzatiu tovaru sa považuje dodací list s povinnými náležitosťami resp. faktúra, ktorá môže slúžiť aj ako dodací list. Kupujúci je povinný po skontrolovaní tovaru a dodací list alebo faktúru čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, tento podpísať, pripojiť pečiatku, pokiaľ je kupujúci právnickou osobou alebo podnikateľom a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný spoločnosť TOMLUX bezodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru. Spoločnosť TOMLUX nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho.

Každá faktúra bude obsahovať zákonom stanovené náležitosti:

 1. označenie a poradové číslo faktúry,
 2. meno alebo názov, bydlisko alebo sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky), bankové spojenie predávajúceho,
 3. dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platby prijatá, dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry,
 4. popis dodaného tovaru a jeho množstvo, alebo rozsah a druh dodanej služby,
 5. cena bez DPH, vyčíslená DPH, celková suma k úhrade, prípadne údaj o oslobodení od dane,
 6. číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá,
 7. číslo príslušného dodacieho listu, pokiaľ samotná faktúra neslúži ako dodací list.

Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti TOMLUX), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vrátenou faktúrou je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť TOMLUX vystaví kupujúcemu novú. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

 1. Balenie tovaru

Spôsob balenia tovaru podlieha výberu spoločnosti TOMLUX. V prípade ak si zaslanie tovaru na žiadosť kupujúceho vyžaduje dodatočné balenie, je spoločnosť TOMLUX oprávnená účtovať si poplatok za balné, ktoré zodpovedá charakteru balenia. Požiadavky kupujúceho na nadštandardné balenie sú účtované samostatne.

 1. Prechod vlastníctva

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti TOMLUX. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až okamihom zaplatenia ceny za tovar a služby spoločnosti TOMLUX v plnej výške vrátane DPH.

 1. Zodpovednosť za chyby tovaru

Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar má funkčné vlastnosti a spoľahlivosť, ktoré sú obvyklé pre dané komodity a oblasť použitia. Dodávaný tovar odpovedá príslušným normám. Záručná lehota je štandardne 24 mesiacov a začína plynúť momentom prevzatia tovaru. Záruka je platná, ak spôsob použitia a inštalácia tovaru bude odpovedať návodom, inštalačným výkresom, doporučeným zapojeniam a ďalším odporúčaniam predávajúceho. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za tovar znehodnotený z dôvodu chybnej inštalácie, nesprávnej obsluhy a manipulácie, nesprávneho skladovania, nesprávnym použitím tovaru, z dôvodu živelnej škody, požiaru, zásahu bleskom alebo následkami zásahu blesku. Záruka sa tiež nevzťahuje na prirodzené opotrebenie tovaru, spôsobené jeho obvyklým používaním ani na jeho sfarbenie estetického charakteru. Zodpovednosť predávajúceho je vždy limitovaná hodnotou dodaného tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybami ním dodaného tovaru a za nepriame či následné škody vyplývajúce z použitia tovaru a nie je zaťažený záväzkom úhrady nákladov na prípadnú diagnostiku príčin porúch, za prepravu závadného tovaru a podobne.

 

 1. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal alebo poskytol kupujúcemu. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov, kupujúcich. Reklamácie sa vybavujú osobne počas otváracej doby v prevádzke, kde bol tovar zakúpený: TOMLUX, s.r.o. Viničná 8, Nové Zámky, resp. písomne na adresu spoločnosti. Reklamácie vybavuje poverený zamestnanec. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie:

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku všeobecne v zmysle Obchodného zákonníka alebo príslušnej obchodnej zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.). Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví v prípade opodstatnenosti podľa možnosti hneď, a to výmenou tovaru za bezchybný alebo poskytnutím náhradnej, bezzávadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní alebo ak to nie je možné, zoberie závadný tovar späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za tovar znehodnotený z dôvodu chybnej inštalácie, nesprávnej obsluhy a manipulácie, nesprávneho skladovania, nesprávnym použitím tovaru, z dôvodu živelnej škody, požiaru, zásahu bleskom alebo následkami zásahu blesku. Záruka sa tiež nevzťahuje na prirodzené opotrebenie tovaru, spôsobené jeho obvyklým používaním ani na jeho sfarbenie estetického charakteru.

Zodpovednosť predávajúceho je vždy limitovaná hodnotou dodaného tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybami ním dodaného tovaru a za nepriame či následné škody vyplývajúce z použitia tovaru a nie je zaťažený záväzkom úhrady nákladov na prípadnú diagnostiku príčin porúch, za prepravu závadného tovaru a podobne.

b) reklamácia omylu v dodanom množstve, druhu, kvalite, cene a pod.

Kupujúci je povinný oznámiť reklamáciu omylu v množstve, druhu tovaru, kvalite, resp. v cene bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa nákupu. Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný protokol dvojmo, z ktorého jedno vyhotovenie dostane kupujúci a jedno vyhotovenie predávajúci. Každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov.

 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na tomlux@tomlux.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk   https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK  .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

    11. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred prevzatím tovaru, resp. v lehote do 14 dní po prevzatí tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (napríklad výroba neunifikovaného rozvádzača a pod.). Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci (s výnimkou dopravcu) prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať (mailom na tomlux@tomlux.sk alebo listom zaslaným poštou na adresu TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky). Na tento účel môže kupujúci použiť priložený formulár „Odstúpenie od zmluvy“ (príloha VOP), nie je to však podmienkou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby sa použije rovnaký spôsob, ako kupujúci použil pri nákupe (pokiaľ kupujúci neuvedenie inú požiadavku). 

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:

– ak tovar, ktorý si objednal (napr. výrobu rozvádzača) nebol vyhotovený vopred, ale pre jeho výrobu bola smerodajná individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka, teda kupujúceho.

    12. Výmena tovaru

Ak si kupujúci praje vymeniť tovar, potom sa postupujete rovnako ako pri odstúpení od zmluvy. To znamená, že kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti tovar a kúpi si tovar nový. Vrátenie tovaru sa nerieši cez reklamáciu (kupujúci si neuplatňuje právo na zodpovednosť za vady tovaru), pretože nejde o vadu tovaru.

    13.  Spätný odber elektroodpadu

V zmysle Zákona o odpadoch vykonáva spoločnosť TOMLUX spätný odber elektrozariadení v kategórii č. 5 svetelné zdroje a svietidlá a to v spolupráci s EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky. Kupujúci majú možnosť bezplatne odovzdávať doslúžilú svetelnú techniku (svietidlá, žiarivky, LED žiarovky, výbojky atď.).

     14. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci ako prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov fyzických osôb, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré môžu narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kupujúci berie na vedomie, že v súvislosti s registráciou bude predávajúci spracúvať osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko, prípadne názov firmy,
 • adresa (ulica, PSČ, mesto, kraj, štát),
 • adresa doručenia (v prípade ak je iná ako fakturačná),
 • IČO, DIČ, IČ DPH,
 • číslo telefónu,
 • elektronickú adresu (email).

Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho, komunikáciu, riadne plnenie obchodnej zmluvy, vyhotovenie daňového dokladu, účtovné operácie, pre účel identifikácie bezhotovostnej platby kupujúceho, vybavovanie reklamácií a v niektorých prípadoch aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadny výkon práv a plnenie zákonných povinností vzniknutých predávajúcemu, minimálne však po dobu trvania záručnej doby. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré predávajúcemu vyplývajú z kúpnej zmluvy – objednávky – uzavretej s kupujúcim (o. i. aj v zmysle Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod.).

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • prepravné a kuriérske spoločnosti:

– SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 45497885, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 17990/S,

– Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 3215/B,

– GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 9084/S,

– Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S.

 • poskytovateľ IT služieb:

– STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 25716/B.

 • účtovná kancelária,

– Účtovníctvo NZ s. r. o., T. Vansovej 4, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46335641, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 29833/N.

 • advokátske a právne kancelárie, exekútori,
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Kupujúci môže dobrovoľne a slobodne zaškrtnutím príslušného osobitného políčka pri registrácii v e-shope vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo a to na účely kontaktovania a zasielania informácií o iných akciách predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch a službách. Tento súhlas so spracúvaním svojich údajov na uvedené účely udeľuje kupujúci na čas do odvolania tohto súhlasu kupujúcim, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: tomlux@tomlux.sk alebo na adresu predávajúceho: TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky, SR. Neudelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania informačných mailov kupujúcim nepredstavuje prekážku možnosti riadneho vybavenia kúpno-predajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Práva kupujúceho ako dotknutej osoby:

 • právo na prístupu k svojim osobným údajom, právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba uchovávania,
 • právo na opravu, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili,
 • právo na výmaz („na zabudnutie„) osobných údajov, ak je daný jeden z nariadenia vymenovaných dôvodov, medzi ktoré patrí: – osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracúvané, – dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, – osobné údaje boli spracúvané protiprávne,
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo na prenosnosť údajov, ak ich dotknutá osoba želá preniesť ich k inému prevádzkovateľovi,
 • právo namietať a namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ dotknutá osoba zistí, alebo si myslí, že spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s jej právami,  
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, IČO: 36064220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0

Kupujúci vyhlasuje, že údaje uvedené pri registrácii a v objednávke sú pravdivé. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi uvedenými v Zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zhromažďovať ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Príloha VOP: 

Formulár Odstúpenie od zmluvy