Školské triedy, kabinety, zborovne a pod. sa zaraďujú medzi pracovné priestory. Požiadavky na osvetlenie v školách sú preto dané vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci. Vyhláška je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška v tomto smere dáva záväznosť norme STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta, v ktorej sú uvedené konkrétne požiadavky na intenzitu osvetlenia (Em), rovnomernosť osvetlenia, farbu svetla, oslnenie (UGR) a ďalšie svetelno-technické parametre v jednotlivých priestoroch školských zariadení.

           

Možnosti dosiahnutia úspor energie rekonštrukciou osvetlenia sú do značnej miery závislé od východiskového stavu, ktorý sa definuje auditom osvetľovacej sústavy. Dajú sa dosiahnuť priaznivé úspory energie v rozmedzí 30 – 50%, dôvodom rekonštrukcie osvetlenia majú byť predovšetkým hygienické hľadiská t.j. vytvorenie kvalitného svetelného prostredia vyhovujúceho predpisom aj normám.

Postup pri modernizácii osvetlenia škôl:

  • audit a pasport osvetlenia je dokument, ktorý slúži ako podklad k vytvoreniu stratégie riešenia modernizácie osvetlenia. Vykonaním auditu a pasportizácie osvetlenia je možné stanoviť hodnoty parametrov osvetlenia pracovných priestorov, posúdiť technický stav, porovnať súčasnú sústavu osvetlenia so sústavou po modernizácii z hľadiska ekonomiky prevádzky a vyčísliť možnú mieru úspory elektrickej energie.
  • svetelno-technický projekt – určí vhodný typ svietidiel s ohľadom na charakter jednotlivých miestností a stavebného usporiadania (výška, piliere, rozmery, geometria… ). Tiež určí dostatočný svetelný výkon s najvhodnejším rozmiestnením osvetľovacích telies pre dodržanie rovnomernosti osvetlenia.
  • inštalácia svietidiel – základnou požiadavkou je bezpečné a správne zapojenie. Je nevyhnutné presne dodržať rozmiestnenie a orientáciu svietidiel pre dodržanie projektovaných svetelných parametrov.
  • údržba – je dôležité vykonávať pravidelnú údržbu osvetľovacích sústav, hlavne však plošnou výmenou svetelných zdrojov po uplynutí životnosti a tiež pravidelné čistenie osvetľovacích telies.

Informačný LETÁK na stiahnutie TU!

Príklady svietidiel vhodných pre použitie v priestoroch škôl:

LED panel:

LED svietidlo vhodné pre telocvične:

svietidlo vhodné pre osvetlenie tabúľ:

LED svietidlo pre všeobecné použitie:

V prípade záujmu bezplatne vykonáme obhliadku priestorov, navrhneme najlepšie riešenie a vypracujeme analýzu nákladov a úspor.   

 (Bezplatný výpočet platí pri dodaní svietidiel od firmy TOMLUX s.r.o.)