Reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal alebo poskytol kupujúcemu. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov, kupujúcich. Reklamácie sa vybavujú osobne počas otváracej doby v prevádzke, kde bol tovar zakúpený: TOMLUX, s.r.o. Viničná 8, Nové Zámky, resp. písomne na adresu spoločnosti. Reklamácie vybavuje poverený zamestnanec. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie:

  1. a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku všeobecne v zmysle Obchodného zákonníka alebo príslušnej obchodnej zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.). Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví v prípade opodstatnenosti podľa možnosti hneď, a to výmenou tovaru za bezchybný alebo poskytnutím náhradnej, bezzávadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní alebo ak to nie je možné, zoberie závadný tovar späť a vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za tovar znehodnotený z dôvodu chybnej inštalácie, nesprávnej obsluhy a manipulácie, nesprávneho skladovania, nesprávnym použitím tovaru, z dôvodu živelnej škody, požiaru, zásahu bleskom alebo následkami zásahu blesku. Záruka sa tiež nevzťahuje na prirodzené opotrebenie tovaru, spôsobené jeho obvyklým používaním ani na jeho sfarbenie estetického charakteru.
Zodpovednosť predávajúceho je vždy limitovaná hodnotou dodaného tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybami ním dodaného tovaru a za nepriame či následné škody vyplývajúce z použitia tovaru a nie je zaťažený záväzkom úhrady nákladov na prípadnú diagnostiku príčin porúch, za prepravu závadného tovaru a podobne.

  1. b) reklamácia omylu v dodanom množstve, druhu, kvalite, cene a pod.

Kupujúci je povinný oznámiť reklamáciu omylu v množstve, druhu tovaru, kvalite, resp. v cene bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa nákupu. Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný protokol dvojmo, z ktorého jedno vyhotovenie dostane kupujúci a jedno vyhotovenie predávajúci. Každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na tomlux@tomlux.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk   https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK  .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

V Nových Zámkoch, dňa 1.05.2022.